Teorie a fenomenologie

V teorii hadron-hadronových, hadron-jaderných a jádro-jaderných srážek se zabýváme výpočty pravděpodobností produkce nově vzniklých částic a jejich vlastností. Dále se zabýváme studiem průchodu částic jaderným médiem a efektů, které se při něm uplatňují. 

V jádro-jaderných srážkách se snažíme vytvořit stav hmoty při tzv. Velkém třesku, kde je předpovídán vznik tzv. kvark-gluonového plasmatu. V této oblasti se studuje chování jaderné hmoty při a bezprostředně po srážce dvou jader, kde se uplatňuje velká škála efektů a jevů, které je potřeba teoreticky správně popsat.

Ve spolupráci s oddělením teoretické fyziky ÚJF se studenti podílejí na výzkumu produkce rezonancí, mezonů a baryonů s nenulovou podivností. Dále se zabývají produkcí a studiem chování hyperjader a dalších exotických jader při nízkých energiích. V rámci experimentu AEgIS v CERNu se naše skupina se zabývá teoretickým popisem pohybu antivodíku a dynamiky při jeho tvorbě.

Více v Teorie - Fyzikální skupiny

Eliptický tok

Vliv jetů a minijetů na eliptický tok je tématem, kterým se zabývá skupina pod vedením Doc. Tomášika. Pro správné pochopení této problematiky  potřebujeme korektně popsat průlet jetů médiem, které vzniká při srážce těžkých iontů. Pro úspěšnou simulaci  je nutno použít speciálně relativistický hydrodynamický popis. Při simulaci průchodu jetů médiem vznikají velké  rozdíly gradientů. Proto musíme použít numerické algoritmy, které se s tímto a vzniklými šoky dokáží  s požadovanou  přesností vypořádat. Užitím algoritmu LCPFCT, jsme vyvinuli třírozměrný hydrodynamický kód  pro ideální plyn v ultrarelativistické limitě, který simuluje průchod jetů a sleduje jejich vliv na médium. 

 

heavy-ion collisionsPrůchod partonů jádrem

Výpočty pravděpodobností produkce částic v hadron - hadronových, hadron - jaderných a jádro - jaderných srážkách a studijem vlastností takto produkovaných částic se zabývá skupina pod vedením Dr. Nemčíka. Použitím přiblížení barevného dipolu lze formulovat mechanismus výpočtu účinného průřezu pro hadron - hadronovou srážku a následně tento mechanismus použít pro výpočet účinného průřezu na jaderném terči. Dále je třeba do výpočtu zahrnout efekty vzniklé průchodem partonu jaderným médiem - koherenční jevy, energetické ztráty atd. Nejčastěji se pomocí tohoto modelu studuje produkce hadronů a fotonů v hadronových srážkách a hluboce nepružný rozptyl elektronu na protonu.

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me